Gorące wiadomości

 

 

 

 


 

 

 


Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny

 

Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny organizowany Zespole Szkół w Gołkowicach cieszy się ogromną popularnością. W tegorocznej, szesnastej już, edycji rozgrywek uczestniczyło dwanaście drużyn.

 18 maja 2015 r. w Zespole Szkół w Gołkowicach odbyła się szesnasta edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Ortograficznego pod patronatem Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka. Wzięło w niej udział 36 uczestników. Konkurs objął swym zasięgiem uczniów z gimnazjów w: Kamienicy, Łącku, Świniarsku, Starym Sączu, Barcicach, Przysietnicy, Jazowsku, Nowym Sączu z Gimnazjów nr 11, nr 2, nr 5 i Gołkowicach(zgodnie z regulaminem gospodarzy reprezentowały dwie drużyny). Celem konkursu była popularyzacja wśród młodzieży zasad poprawnej pisowni ortograficznej. W trakcie konkursu uczniowie wykazywali się znajomością ortografii i umiejętnością wykorzystania wiedzy z różnych przedmiotów. Konkurs sprzyjał kształtowaniu u młodzieży zasad rywalizacji opartej na szacunku dla przeciwnika. Gimnazjaliści startowali
w konkurencjach sprawdzających znajomość zasad współczesnej ortografii: rozwiązywali krzyżówkę, tworzyli antonimy zawierające trudności ortograficzne, wyszukiwali w słowniku ortograficznym podane wyrazy, walcząc z upływającym czasem, uzupełniali luki w tekście dyktanda.

W drugiej części uczestnicy zmierzyli się z komputerowym programem ORTOTRIS pod czujnym okiem jego twórcy Łukasza Jelenia.

 

Rywalizacja zakończyła się następującymi wynikami:

zwycięzcy zespołowi:
I miejsce - Gimnazjum w Łącku, II miejsce – Gimnazjum
w Gołkowicach, III miejsce – Gimnazjum w Jazowsku.

Zwycięzcy indywidualni: I miejsce- Natalia Piękoś (Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu),
II miejsce- Honorata Niemiec (Gimnazjum w Gołkowicach), III miejsce – Gabriela Janik (Gimnazjum w Jazowsku), IV miejsce – Jakub Mrówka (Gimnazjum w Łącku), V miejsce –  Robert Potoniec (Gimnazjum w Gołkowicach). Nagrody główne – tablet, MP3 oraz książki wręczone laureatom zakupione zostały dzięki życzliwości sponsorów: Marii i Mieczysławowa Gancarczyków, Firmie BASSO, Fermie Drobiu - Andrzeja Zycha, Firmie Gastronomicznej – Grzegorza Klaga, Firmie Harnaś – Jana Szewczyka i  Wojciecha Dudka, Składom budowlanym Rollbud – Zofii i Władysława Sychowskich. Organizatorami Konkursu byli: Pani Dyrektor Renata Burchel oraz nauczyciele pracujący w Gimnazjum, Panie: Lidia Pajur, Beata Skoczeń, Iwona Łukasik oraz Urszula Rams.

 

 


„Głos starosądeckiej młodzieży”

 

Już po raz trzeci w starosądeckim CKiS im. Ady Sari odbyła się debata młodzieży siedmiu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Stary Sącz pn. „Głos ma młodzież” zorganizowana przez Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka i Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa               i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych. Rolę głównego eksperta pełnił Burmistrz Jacek Lelek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również radni starosądeccy z przewodniczącą  Ewą Zielińską i jej zastępcą Andrzejem Stawiarskim na czele oraz pracownik referatu spraw obywatelskich, administracyjno – gospodarczych i ochrony środowiska -  Elżbieta Migacz.

 

Debata skupiała się wokół trzech tematów:

I. Jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza? Czy według ciebie działania gminy na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego są zadowalające?

II. Radny – przedstawiciel środowiska lokalnego. W jaki sposób radni angażują się w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności?

III. Przepływ informacji i sposoby rozpowszechniania ich na terenie gminy. W jaki sposób ważne informacje docierają do mieszkańców.

 

Spotkanie było formą prezentacji uprzednio napisanych prac konkursowych. Nagrody – tablety za       I miejsca i odtwarzacze mp-3 za wyróżnienia – ufundował Burmistrz Starego Sącza – Jacek Lelek. Otrzymali je:

I miejsca – Alicja Pawlik z Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu (temat I)

Wiktoria Wnęk i Dominika Zagórowska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach    

(temat II)

                 Katarzyna Tokarczyk z Gimnazjum im. por. Andrzeja Buchmana w Barcicach (temat III)

Wyróżnienia – Izabela Morajko z Gimnazjum im. por. Andrzeja Buchmana w Barcicach (temat I)

                        Anna Olejarz z Gimnazjum im. por. Andrzeja Buchmana w Barcicach (temat II)

       Aleksandra Kurowska i Zuzanna Lis z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach   

      (temat III)

Nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu będzie ponadto wycieczka do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie powiązana ze zwiedzaniem Muzeum Armii Krajowej.

Wypowiedzi młodych mieszkańców gminy charakteryzowały się trafnością spostrzeżeń na temat ważnych problemów gminy. Młodzież wysoko ocenia działania władz samorządowych w zakresie ochrony środowiska, choć uważa, że są wciąż nieskuteczne. Dostrzega rolę radnego w swojej społeczności lokalnej i postuluje większy udział młodych ludzi w strukturach władz (wniosek o utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej). Zauważa i docenia rozwiązania gminy związane z właściwym i skutecznym przepływem informacji. Podkreśla, że i te tradycyjne (tablice ogłoszeń, współpraca z parafiami) jak i nowoczesne (strona internetowa, bezpłatny system sms) mają swoich odbiorców.

Eksperci zwracali uwagę młodzieży na potrzebę zmiany mentalności mieszkańców gminy, którzy przecież sami mają największy wpływ na stan otaczającej ich przyrody, zachęcali młodzież do udziału w zebraniach wiejskich i sesjach rady miejskiej, a przede wszystkim do wywierania wpływu na aktywność swoich rodziców w tym zakresie. Przyczyniłoby się to zarówno do wzrostu świadomości na temat działań władz samorządowych, jak i do bliższego poznania ich struktury, a tym samym do właściwej oceny aktywności radnych. Podkreślali, że młodzi sami muszą podejmować inicjatywy społeczne, by w przyszłości właściwie mogli kształtować swoje najbliższe otoczenie.

Burmistrz, dziękując młodzieży za udział w debacie, zwrócił uwagę na poziom wypowiedzi, kulturę bycia i wnikliwość badawczą twórców prezentacji. Zadeklarował pomoc i otwartość urzędu na głos młodych obywateli gminy.

 

 

Odwiedzin :